...  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโคน  ยินดีต้อนรับ 

 

  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน  
หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านโคน  อำเภอพิชัย  จังหวัอุตรดิตถ์  53120  
โทรศัพท์  055-455057 , 089-5646414   
www.choomchonbankon.com