...  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโคน  ยินดีต้อนรับ 

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป


 

 

 

 

  ข้อมูลพื้นฐาน


     ชื่อ-สกุล

     วันเดือนปีกิด

     โทรศัพท์

     ประเภทบุคลากร

     ตำแหน่ง

     วิทยฐานะ

     เลขที่ตำแหน่ง

     วันที่บรรจุ

     สังกัด

     โรงเรียน


      นางวรารัตน์   อุ่นใจ

      20  ตุลาคม  2511

      089-4373180

      ข้าราชการ

      ครู

      -

      2745

      3  เมษายน  2560

      สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

      ชุมชนบ้านโคน

 

  ข้อมูลการศึกษา

     การศึกษาสูงสุด

     วิชาเอก


     ปริญญาตรี

     คบ.การประถมศึกษา

 

  ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

     -

     -

  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน  
หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านโคน  อำเภอพิชัย  จังหวัอุตรดิตถ์  53120  
โทรศัพท์  055-455057 , 089-5646414   
www.choomchonbankon.com