...  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโคน  ยินดีต้อนรับ 

นายฌานชินะ ญาณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคน

นางสาวนรีนุช   ปาระธรรม
ครูผู้ช่วยนางสาวอำพร ดวงมาลา
ครูผู้ช่วยนางสาวเบญญา   ผาบแก้ว
พนักงานราชการ สายครูผู้สอนนางนิตยา   อินอิว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายกฤตภาส    มีมา
ครูอัตราจ้างนายศุภมงคล    มาพริก
ครูอัตราจ้างว่าที่ร้อยตรีพงศธร   ดีมูล
ครูอัตราจ้างนางสาวสุภารัตน์   อยู่หนู
ครูฮัตราจ้างนายชณดล   พูสาย
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนางสาวจิราภา  สายพลิก
ผู้ช่วยครู จาก อบต.บ้านโคนนายสำเริง   ทองสุข
นักการภารโรง
   
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน  
หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านโคน  อำเภอพิชัย  จังหวัอุตรดิตถ์  53120  
โทรศัพท์  055-455057 , 090-2475601   
www.choomchonbankon.com