ข้อมูลทั่วไป
  รับรองนิติบุคคล
  ประวัติหน่วยงาน
  ระเบียบบริหารฯ
  โครงสร้างหน่วยงาน
   ผู้บริหารสถานศึกษา
  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ


  กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป


ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1053690210
รหัส Smis 8 หลัก :
  53010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  690210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbankone
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคน
ตำบล :
  บ้านโคน
อำเภอ :
  พิชัย
จังหวัด :
  อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ :
  53120
โทรศัพท์ :
  055455057
โทรสาร :
  055455057
ระดับที่เปิดสอน :
  อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฏาคม 2466
อีเมล์ :
  chumchonbankone@utd1.go.th
เว็บไซต์ :
  http://choomchonbankon.com/
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาอิน - บ้านโคน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโคน
 ระยะทางจากโรงเรียน ถึง  
เขตพื้นที่การศึกษา  :
  60 กม.
       ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ  :
  10 กม.
 เนื้อที่ทั้งหมด :
  19 ไร่  2 งานแผนที่ตั้งโรงเรียน     โรงเรียนชุมชนบ้านโคน (สพฐ.)  
โทร. 055-455057 , 090-2475601  
  E-mail : chumchonbankone@utd1.go.th