กันยายน 2563

     > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
        และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
        ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
        (1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563)


     > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุพัฒนาการ
        จัดการเรียนการสอน  วงเงินงบประมาณ 4,800 บาท


     > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุพัฒนาการ
        จัดการเรียนการสอนเครือข่ายโรงเรียน  วงเงินงบประมาณ 20,000 บาท
  สิงหาคม 2563

     > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ สำหรับการดำเนิน
        โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา
        “ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรม ขับเคลื่อนหลักสูตร
        ต้านทุจริต วงเงินงบประมาณ 2,000 บาท
  กรกฎาคม 2563

     > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
        จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
        ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  วงเงินงบประมาณ 2,500 บาท


     > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
        ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ITA Online
         ปีงบประมาณ 2563  วงเงินงบประมาณ  2,000 บาท


     > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
        ในการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)
        โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
        วงเงินงบประมาณ 2,300 บาท     > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงาน
        พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 27,000 บาท
  มิถุนายน 2563

     > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
        และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
        ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
        (1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563)
  พฤษภาคม 2563

     > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ จัดทําสื่อการสอน
        พิมพ์ใบงาน ใบความรู้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
        ของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ 2563  วงเงิน 5,000 บาท

       
     > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จักซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
        ต่อพ้วง วงเงิน 28,318.87 บาท


     > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการค่าวัสดุสำหรับการประชุมของเครือข่าย
        กลุ่มโรงเรียนจำนวน 24 เครือข่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลย
        ดิจิทัลเพื่อการศึกษา วงเงิน 2,000 บาท
  เมษายน 2563 

     > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด
        วงเงิน 339,650 บาท  มีนาคม 2563 

     > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
        และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
        ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
        (1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563)กุมภาพันธ์ 2563

       > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และ
          อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 421,000 บาท
  ธันวาคม 2562

     > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
        และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
        ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
        (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563)