มี 2564 

    > ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
                         ในวันที่ 5 และ 7 เมษายน 2564

                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  มกราคม 2564 

    > ประกาศ แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
            ระดับก่อนประถมศึกษา   รับสมัคร
                  วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น.
                  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน หรือ คลิกที่นี้
            ระดับประถมศึกษา   รับสมัคร
                  วันที่ 16 - 20 เมษายน 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น.
                  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน หรือ คลิกที่นี้

    > ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนยากจน
      พิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 / 2563 (รายชื่อกลุ่มเก่า)

      *** สำหรับนักเรียนที่รับเงินสดที่โรงเรียน โรงเรียนจะดำเนินการ
             แจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบ อีกครั้ง


    > ด่วนที่สุด !! ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
       เรื่อง การปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)
       ตั้งแต่ วันที่ 5 - 8 มกราคม 2563


    > ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโคน การปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ
       ในวันที่ 4 มกราคม 2563
  ตุลาคม 2563 

     > ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ
        แบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
        >> ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
        - ระดับปฐมวัย คนละ 2,500 บาท , ประถมศึกษา คนละ 2,000 บาท

  กันยายน 2563 

     > ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป
        ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 / 2563
        จำนวน 41 คนๆ ละ 500 บาท

            ส่งสมุดบัญชีที่ครูประจำชั้น เพื่อขอรับเงินฯ
       
     >  ประกาศเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนาอิน-บ้านโคน
        ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการพัฒนาการเรียน
        การสอนภาษาไทย ประจำปี  2563  ระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
        นาอิน-บ้านโคน

            เกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ครูผู้สอน
            เกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-3
            เกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-6
            เกียรติบัตรการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ป.4-6
            เกียรติบัตรการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน

     > ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ
        ภาคเรียนที่ 1/2563 (กลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่)
  สิงหาคม 2563

     > ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ"
        ครั้งที่ 18  พ.ศ. 2564 >>
ระดับสถานศึกษา
           
   นางวรารัตน์   อุ่นใจ        ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคน

     > ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ
        บัญชีจัดสรรปัจจัยพื้นฐาน งบประมาณปี 2563 (เข้าบัญชีพร้อมเพย์)
  กรกฎาคม 2563

     > ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
        และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
        ปีการศึกษา 2563


     > รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
        (รายชื่อกลุ่มเก่า ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  มิถุนายน 2563

     > ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
        ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


     >  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากร
         เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
         ประกาศ  ณ   วันที่   25  มิถุนายน  2563


     > ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโคน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคากร
        เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
        ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

          ลิ้งกรอกใบสมัครออนไลน์ (รับสมัครออนไลน์เท่านั้น)

     > แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
        ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
        (COVID-19)

     > ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโคน   ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
        เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา
        (COVID-19) ในระดับสถานศึกษา


     > กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563
        โรงเรียนชุมชนบ้านโคน  แจ้งมาตราการ , รับหนังสือเรียน ,อุปกรณ์การเรียน
        และเงินสนับสนุนค่าชุดนักเรียน

        วันที่ 22 มิถุนายน 2563 >> ชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 2
        วันที่ 23 มิถุนายน 2563 >> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 3 และ 5
        วันที่ 24 มิถุนายน 2563 >> ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 4 และ 6

     > ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน เงินอุดหนุนช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์
        COVID-19 (เพิ่มเติม)
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
        ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
        # นำสำเนาบัตร ปปช. มาด้วยในวันรับเงิน

     > วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
        กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

     > วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
        การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

     > วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
        การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       


  พฤษภาคม 2563

     > ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน เงินอุดหนุนช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์
         COVID-19
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
         ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
         # นำสำเนาบัตร ปปช. มาด้วยในวันรับเงิน  เมษายน 2563 

     > ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT
        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  มีนาคม 2563 


      > ประกาศผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT)
         ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

           ** #รหัสผ่าน คือ หมายเลข ปปช. 13 หลัก ของนักเรียน

      > ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป >> จะเริ่มดูผลการทดสอบ
         การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         ปีการศึกษา 2562 ได้


      > เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนใช้จ่าย
         ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


      > ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโคน >> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
         สามารถตรวจสอบผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 ได้


      > ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 >> สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
             ตารางสอบ ป.1-6

      > ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 >> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5
             ทำการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (LAS)
             ตารางสอบ ป.2
            ตารางสอบ ป.4
            ตารางสอบ ป.5  กุมภาพันธ์ 2563

       >  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 >> ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะ
            กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
  มกราคม 2563

     
       > วันที่ 15 มกราคม 2563 >> ประกาศรับสมัมครนักเรียนใหม่
           ปีการศึกษา 2563