VTR งานมุทิตาจิตเกษียณอายุ
     ราชการ ผอ.ดร.ฐารินี นวลแหยม
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

     วันที่ 28 กันยายน 2563
     ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน


     VTR กิจกรรมวันไหว้ครู 2563
     วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
     ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน

 
     VTR นำเสนอต้อนรับ
     การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
     อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

     การจัดการศึกษาในช่วงสถาน
     การณ์โรคระบาด COVID-19
     วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
     ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน