โดย... Kru_Numnim & Kru_Tuktik

      วันที่ 25 มกราคม 2564
      การนิเทศ ติดตามการพัฒนา
      การอ่านออกเขียนได้
      ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
      ภาคเรียนที่ 2/2563 (เพิ่มเติม)


     โดย... Kru_Chumchonbankone S.

      วันที่ 22 มกราคม 2564
      ประชุม PLC คณะครูฯ
      การพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
      เพื่อนำไปสู่การเป็น "A School
      Desing For All"      โดย... Kru_Mew

       วันที่ 22 มกราคม 2564
       มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
       พิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2
       ปีการศึกษา 2563
       (รายชื่อนักเรียนกลุ่มเก่า)


     โดย...Kru_Chumchonbankone S.

      วันที่ 18 มกราคม 2564
      คัดกรองนักเรียนตามมาตราการฯ
      หลังเปิดเรียนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


     โดย... Kru_Chumchonbankone S.

      วันที่ 29 ธันวาคม 2563
      กิจกรรม Big Cleaning Day
      ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน


     โดย... Kru_Mew

      วันที่ 8 ธันวาคม 2563
      ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
      ครั้งที่ 4 / 2563
      ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน      โดย.. Kru_Chumchonbankone S.
     
       วันที่ 4 ธันวาคม 2563
       กิจกรรมทัศน์ศึกษานอกสถานที่
       ณ  บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัย     โดย.. Kru_Chumchonbankone S.

      วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563
      โรงเรียนชุมชนบ้านโคน เข้ากิจกรรม
       แข่งขันกีฬาเครือข่ายนาอินบ้านโคน
       ณ สนามกีฬาโรงเรียนแหลมนกแก้ว


     โดย.. Kru_Mew

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
     รับ นางสาวอำพร   ดวงมาลา
     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คนใหม่
     โรงเรียนชุมชนบ้านโคน


     โดย.. Kru_Mew

     วันที่ 30 ตุลาคม 2563
     รับ นายฌานชินะ   ญาณวุฒิ
     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
     ผู้อำนวยการคนใหม่


     โดย.. Kru_Mew

     วันที่ 7 ตุลาคม 2563
     ศน.บุญฤทธิ์   ตุ้มพงค์
     นิเทศ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
     NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
     O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     โดย.. Kru_Mew

      วันที่ 2 ตุลาคม 2563
      ผอ.ฐารินี   นวลแหยม
      ผู้อำนวยการโรงเรียน และ
      นางสาวบุญสิตา   แก้วบรรพต
      รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.
      เดินทางส่งครูราวรรณ  โมรา
      ณ  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้


     โดย.. Kru_Mew

      วันที่ 2 ตุลาคม 2563
      ผอ.ดร.ฐารินี   นวลแหยม
      คำคำอำลานักเรียนและโรงเรียน
      ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน


     โดย.. Kru_Mew

      วันที่ 28 กันยายน 2563
      งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
      ผอ.ดร.ฐารินี   นวลแหยม
      ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
      ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน     โดย.. Kru_Mew

      วันที่ 21 กันยายน 2563
      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ขอความร่วมมือชุมชน (บวร.)
      ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนและ
      เปลี่ยนหลังคาโรงแปรงฟัน
      ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน


     โดย.. Kru_Mew

      วันที่ 16 กันยายน 2563
      ประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
      เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ
      สายงานบริหารสถานศึกษา
      ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63)


     โดย.. Kru_Mew

      วันที่ 15 กันยายน 2563
      เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนาอินบ้านโคน
      จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
      ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
      ภาษาไทย ประจำปี 2563
      ระดับเครือข่าย

         โดย.. Kru_Mew & Kru_Mon

      วันที่ 12 กันยายน 2563
      ดร.ฐารินี   นวลแหยม
      ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ากิจกรรม
      การจัดงานเกษียณอายุราชการ
      ประจำปีงบประมาณ 2563
      เขตอำเภอพิชัย  ณ โรงเรียนพิชัย


     โดย.. Kru_Mew & Kru_Rawan

      วันที่ 10 กันยายน 2563
      ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
      ขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
      ครั้งที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2563
      ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน


     โดย.. Kru_Numnim

      วันที่ 28 สิงหาคม 2563


    โดย.. Kru_Mew & Kru_Noi

     วันที่ 26 สิงหาคม 2563
     รับการนิเทศ ติดตามการจัดเรียนรู้
     วิทยาการคำนวณและการจัดการ
     เรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่
     ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
     (covid-19)


     โดย.. Kru_Mew

      วันที่ 17 สิงหาคม 2563
      รับการนิเทศ ติดตามโครงการส่งเสริม
      การอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ


     โดย.. Kru_Noi

      วันที่ 14 สิงหาคม 2563
      ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563    โดย.. Kru_Numnim & Kru_Tunyong

     วันที่ 12 สิงหาคม 2563
     ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563
     ณ วัดบุพพาราม  อำเภอพิชัย    โดย.. Kru_Mew & Kru_Apple
   
    วันที่ 11 สิงหาคม 2563
    จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563
    ณ  หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโคน


    โดย.. Kru_Apple &Kru_ Noi

     วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
     การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
     ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
     และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
     ปีการศึกษา 2563
     โดย ศน.บุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์


    โดย.. Kru_Mew

     วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
     โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
      จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2563


     โดย.. Kru_Mew

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
     รองฯ วัลลภ   วิบูลย์กูล  และคณะ ศน.
     เยี่ยมชมกายภาพของโรงเรียน


     โดย.. Kru_Mew

      วันที่ 25 มิถุนายน 2563
      รับการนิเทศติดตาม และประเมินผล
      การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
      ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563    โดย.. Kru_Mew

     วันที่ 22 , 23 และ 24 มิถุนายน 2563
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
     ปีการศึกษา 2563


     โดย.. Kru_Mew

      วันที่ 12 มิถุนายน 2563
      ศึกษานิเทศก์ให้ความรู้ความเข้าใจ
      เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
      ภายนอก รอบ 4 (สมศ.)


     โดย.. Kru_Mew

      วันที่ 10 มิถุนายน 2563
      ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
      ขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านโคน


    โดย.. Kru_Mew

     วันที่ 9 มิถุนายน 2563
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ
     ออนไลน์  ณ  รร.บ้านคลองเรียงงาม


    โดย.. Kru_Mew

     วันที่ 5 มิถุนายน 2563
     มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค
     เพิ่มเติมในสถานการณ์การระบาดของ
     โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      (COVID-19) - เพิ่มเติม นักเรียน ป.6


    โดย.. Kru_Mew & Kru_Tunyong

    วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
    มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค
    เพิ่มเติมในสถานการณ์การระบาดของ
    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
     (COVID-19)


   โดย.. Kru_Mew & Kru_Tunyong

    วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
    ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเขต
    อำเภอพิชัย (ฝั่งซ้ายริมน้ำน่าน)