..  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน >> ประกาศ แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 พร้อมใบสมัครเรียน   
  ข้อมูลทั่วไป
  รับรองนิติบุคคล
  ประวัติหน่วยงาน
  ระเบียบบริหารฯ
  โครงสร้างหน่วยงาน
   ผู้บริหารสถานศึกษา
   คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ


  กลุ่มบริหารงานวิชาการ
     หลักสูตรสถานศึกษา
     มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
     รายงานผลการประเมินตนเอง
        > ระดับการศึกษาปฐมวัย
        > ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ผลการประเมินระดับชาติ
     ขออนุญาตพานักเรียนออก
        นอกสถานศึกษา

  กลุ่มบริหารงานบุคคล
     ขออนุญาตไปราชการ
     ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว
     รายงานการเดินทางไปราชการ
        (ขอเบิกค่าเดินทาง)

     รายงานผลการไปราชการ

  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
      แผนปฏิบัติการประจำปี
      สรุปแผนการดำเนินงานประจำปี
      สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      แนวทางการดำเนินงาน
         ตามโครงการสนับสนุน
         ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
         ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
         การศึกษาขั้นพื้นฐาน


  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
     งานทะเบียนนักเรียน
     ผลการประเมินปลายภาคเรียน
     งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     งานอาคารและสถานที่
     งานธุรการและสารบรรณ
    
  โครงสร้างสถานศึกษา
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจและหน้าที่
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
      สถานศึกษา

   ข้อมูลการติดต่อ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   Q&A ตอบข้อซักถาม
  Social Network

   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการ
      ดำเนินการประจำปีรอบ 6 เดือน

   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอ
      ใจการให้บริการ

   E-Service


   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
      ประจำปี

   รายงานการติดตามการใช้จ่าย
      งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

   รายงานผลการใช้จ่ายงบ
      ประมาณประจำปี

   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผน
      การจัดหาพัสดุ

   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
      จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
      การจัดหาพัสดุรายเดือน

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      หรือการจัดหาพัสดุประจำปี   นโยบายการบริหารทรัพยากร
      บุคคล

   การดำเนินการตามนโยบายการ
      บริหารทรัพยากรบุคคล

   หลักเกณฑ์การบริหารและการ
      พัฒนาทรัพยากรบุคคล

   รายงานผลการบริหารและการ
      พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตและประพฤติมิชอบ

   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
      ทุจริตและประพฤติมิชอบ

   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
      ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
      ประจำปี

   การดำเนินการเพื่อการจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
      ประจำปี

   รายงานการกำกับติดตามการ
      ดำเนินการป้องกันการทุจริต
      ประจำปี รอบ 6 เดือน

   รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
      การทุจริตประจำปี   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
      ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   การดำเนินการตามมาตราการส่ง
      เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
      ภายในหน่วยงาน


  >> ข่าวการศึกษาต่างๆ...

แผนที่ตั้งโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
ระดับปฐมวัย / การศึกษาขั้นพื้นฐานSelf-Assessment Report : SAR
ระดับการศึกษาปฐมวัยSelf-Assessment Report : SAR
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน


Facebook โรงเรียน


  Page Facebook โรงเรียน


QR Code กลุ่มชมรมผู้ปกครอง


รูปกิจกรรมโรงเรียนถาม-ตอบ ข้อซักถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์

             
 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน (สพฐ.)    
โทร. 080-1439818 , 090-2475601    
  E-mail : chumchonbankone@utd1.go.th     
Website : http://www.choomchonbankon.com/